LECTURA DELS CODIS D'ERROR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓ AUTOMÀTICA (ATX)

LECTURA DELS CODIS D'ERROR

La lectura dels codis d'error del sistema de transmisió automàtica (ATX) es similar a la lectura dels codis d'error del motor (Veure secció "Xequeix codis error motor"), amb les següents diferències :

- Pontejar els pins TAT i GND (Veure secció "Conector de diagnosis")
- Els codis son llegits mitjançant l' indicador de hold del tablier

A continuació es mostren els codis i les causes que els provoquen.

CODIS D'ERROR ATX
 
CODICIRCUIT
01NE1 (sensor de posició del cigüenyal)
06Sensor de velocitat del vehicle
12Sensor de posició de l'accelerador
14BARO sensor (situat dins de la centraleta PCM)
55Generador de pols de velocitat del vehicle
56ATF termosensor
57Senyal 1 de reductor de par
58Senyal 2 reductor de par
59
601-2 vàlvula solenoide canvi
612-3 vàlvula solenoide canvi
623-4 vàlvula solenoide canvi
63vàlvula solenoide del bloqueix del convertidor
64vàlvula solenoide del sincronitzador 3-2
65vàlvula bloqueixador del convertidor
66vàlvula solenoide del circuit de pressió

 

Aquesta informació i més a: http://homepage.ntlworld.com/mx6-uk/maint/maint.htm