COLECTORS ESCAPAMENT OBX

Data : 10 de juliol del 2009
Taller : Bosch Amac Injecció

Kilometres : 244.293 km
Anys : 16

Llistat de recanvis utilitzats

MATERIAL   BOTIGA
     
Colectors escapament - OBX Racing Sports   Sparktec Motorsports (ebay)

OBSERVACIONS :

- Ha estat necessari adaptar mínimament el tram de tub d'escapament degut a que tocava amb el pont de la direcció (part inferior)

- Les juntes colectors - tub d'escapament no eren estanques, s'han hagut de canviar

- S'ha anul-lat la recirculació de gasos (EGR)

 

IMATGES COLECTORS ORIGINALS

IMATGES COLECTORS OBX